Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

Dit document is opgedeeld in een sectie gericht op de interactie met organisaties (B2B, onderstaand) en een sectie gericht op de interactie met particulieren (B2C, daarop volgend)

Artikel 1 Definities 

 1. S.I.S.E. B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer , 72709820 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.  
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.  
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.  


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen. 

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

 

Artikel 5 Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs worden afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 6 Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.  
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever. 

 

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.  

 

Artikel 8 Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.    


Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. 


Artikel 10 Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.  

 
Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  


Artikel 12 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 


Artikel 13 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener. 


Artikel 14 Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 15 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 16 Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 17 Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.  
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 18 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.  
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.  


Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.   
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.  


Artikel 20 Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

 

Artikel 21 Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.  
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 23 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 24 Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.  
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.  
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 26 Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 27 Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.  

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C)

 

 

Artikel 1: Definities

 1. S.I.S.E. B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 72709820, wordt in

    deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden

    aangeduid als opdracht­gever.

 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot

    dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

    werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of

    goederen door of namens dienstverlener.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én

    schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds

    inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 8 dagen na factuurdatum betaald zijn,

    tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de

    declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is

    hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in

    verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de

    verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn

    betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot

    invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering

    komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in

    verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke

    incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De

    incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding

    voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van

    betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener

    op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de

    opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de

    afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in

    het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het

    aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het

    aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij

    overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,

    tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

    overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor

    nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk

    overeenkomen.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen

    zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.

 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend

    zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener

    niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding

    c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding

    geven tot prijsverhogingen.

 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de

    totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met

    betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de

    werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de

    gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de

    periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan

    afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is

    afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs

    afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10%

    vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat

    vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten

    waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in

    dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen,

    dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 6: Prijsindexering 

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1

    januari1 juli te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI)

    alle huishoudens.

 

 Artikel 7: Informatieverstrekking door opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de

    opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die

    dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van

    de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze

    ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en

    betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde

    gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,

    voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert

    dienstverlener de betreffende bescheiden.

 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door

    dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt

    de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de

    daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening

    van opdracht­gever.

 

Artikel 8: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op

    elk gewenst moment te beëindigen.

 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever

    verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van

    dienstverlener te betalen. 

 

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen

    en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten

    door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk

    akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener

    tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

 Artikel 10: Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt

    aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de

    overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én

    schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de

    voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen,

    dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze

    termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke

    stellen.

 

Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor

    een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te

    verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen

    partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

    dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of

    aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

    daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht­gever

    hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële

    en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener

    opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft

    dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling

    van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg

    heeft.

 

Artikel 12: Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek

    geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van

    enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst­verlener kan

    worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener

    onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn

    verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt

    verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in

    redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die

    omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van

    toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen,

    computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en

    werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg

    waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens

    opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort

    zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

    Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft

    geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk

    geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit

    artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als

    dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel

    geniet.

 

Artikel 13: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden

    overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de

    andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met

    goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede

    lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14: Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn

    voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken

    van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die

    onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en

    verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

    waterschade evenals diefstal.

 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze

    verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en

    onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever

    de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan

    dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken

    terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op

    tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de

    werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog

    is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate

    levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden

    tegengeworpen.

 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud

    vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen

    voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft

    dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet

    geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft

    betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van

    opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk

    opeisbaar.

 

Artikel 16: Hoofdelijke aansprakelijkheid 

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan

    zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming

    van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene

    voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband

    houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt

    tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

    (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit

    bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens

    de desbetreffende polis.

 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener

    aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect

    voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door

    dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte

    apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is

    ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit

    hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

 

Artikel 19: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van

    derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde

    goederen en/of diensten.

  

Artikel 20: Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden

    direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat

    een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming,

    zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener

    gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn

    overeengekomen.

 

Artikel 21: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt

    dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder

    auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en

    modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften,

    dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,

    schetsen, modellen, maquettes, etc.

 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder

    schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan

    derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze

    worden gebruikt.

 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door

    dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke

    informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval

    verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de

    bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of

    derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst,

    een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking

    van deze bepaling. 

 

Artikel 22: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook)

    van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende

    dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat

    deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan

    hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere

    dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige

    maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook

    geheimhoudt.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht

    geldt niet voor informatie:

     1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al

        openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending

        van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

     2. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in

        zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

     3. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze

        derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te

        verstrekken;

     4. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een

        wettelijke plicht.

 

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur

    van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het

    eindigen daarvan.  

 

Artikel 23 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel

eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden

    over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt

    opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk

    opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een

    bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor

    het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling

    of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn

    van enige vorm van schade.

 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde

    boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener

    waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands

    recht van toepassing.

 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen

    van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden

    aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar S.I.S.E. B.V. is

    gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om

    kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de

    wet dwingend anders voorschrijft.